Přihlášení

Jméno:
Heslo: 

Nejbližší závody

Poslední závody

09. 08. 2020 - Cross triathlon Tychy, Tychy, PL
- Reportáž
R E G U L A M I N XVIII Tyskiego Triathlonu - Cross Triathlon 2020 - I. Organizator: Organizatorem Triathlonu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tychach, współorganizatorem Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach. Sponsor Główny – FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Triathlon odbędzie się pod patronatem Prezydenta miasta Tychy II. Termin i miejsce: Triathlon odbędzie się dnia 09.08.2020 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany” przy ul. Parkowej 17 w Tychach w godz. 10.00 – 13.00. III. Warunki uczestnictwa: Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy: · ukończyli 16 lat · napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i mło-dzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice). · uiszczą opłatę startową – 80 zł – online do 21.05.2020 – przelew na konto. · po tym terminie i w dniu zawodów opłata startowa wynosi – 100 zł Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 21.05.2020 organizator nie gwarantuje pamiątkowego MEDALU na mecie. IV. Zgłoszenia i opłata regulaminowa: Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.spla.com.pl www.mosir.tychy.pl Decyduje kolejność zgłoszeń – organizator może przyjąć maksymalnie 250 uczestników. Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu online dostępnego przy rejestracji Drużyny uczestniczące w kategorii sztafet należy zgłaszać do 21.05.2020 roku. Każdy uczestnik sztafety dokonuje opłaty indywidualnie. V. Program: 7.30 - 9.30 - zapisy, wydawanie numerów startowych, 10.00 - start ok. 11.30 - posiłek ok. 12.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Prosimy o opuszczenie strefy zmian do godziny 13.00 VI. Klasyfikacje i dystanse: Zawody przeprowadzone będą na następujących dystansach: - 0,5 km pływania - 25 km jazdy na rowerze (dukty leśne) - 5 km bieg Kategorie wiekowe I. kobiety 2001-2004 II. kobiety 1991-2000 III. kobiety 1981-1990 IV. kobiety 1980 i st. V. mężczyźni 2001-2004 VI. mężczyźni 1991-2000 VII. mężczyźni 1981-1990 VIII. mężczyźni 1971-1980 IX. mężczyźni 1961-1970 X. mężczyźni 1960 i st. • Klasyfikacja sztafet – 1 zawodnik pływa, 1 zawodnik jazda rowerem, 1 zawodnik bieg. W przypadku zamknięcia jeziora ze względów sanitarno - epidemiologicznych zorga-nizowany zostanie Duathlon na dystansach: 5 km bieg, 25 km jazda na rowerze, 2,5 km bieg. W tym przypadku należy przy zgłoszeniu do sztafet zaznaczyć kto biega 5 km a kto 2,5 km. Triathlon dla dzieci – kategorie: CHŁOPCY 2006-2008 (0,2 km pływanie; 5 km jazda na rowerze; 1 km bieg) DZIEWCZĘTA 2006-2008 (0,2 km pływanie; 5 km jazda na rowerze; 1 km bieg) CHŁOPCY 2003-2005 (0,2 km pływanie; 5 km jazda na rowerze; 1 km bieg DZIEWCZĘTA 2003-2005 (0,2 km pływanie; 5 km jazda na rowerze; 1 km bieg) Zapisy w godz. 7.30 – 8.30 – bez opłaty startowej START – godz. 9.00 W przypadku zamknięcia jeziora ze względów sanitarno - epidemiologicznych zorga-nizowany zostanie Duathlon na dystansach: 1 km bieg, 5 km jazda na rowerze, 1 km bieg. VII. Imprezy towarzyszące. Bieg po górkę z przeszkodami na 110m dla dzieci – kat: 2010 i młodsze - z nagrodami za udział. Zapisy w godz. 8.30 – 9.50 START – godz. 10.10 – zaczynają najmłodsi VIII. Nagrody: Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe. W klasyfikacji sztafet za miejsca 1-3 - puchary. Przewidziane są nagrody rzeczowe. IX. Obowiązek informacyjny 1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie imprezy. Współadministratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach, z siedzibą w Tychach przy ul. Sikorek 2. 2. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes MOSIR Tychy (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia). 3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU. 4. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. 5. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSIR Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem danych osobowych uczestników imprez. 6. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej. 7. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.” 8. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników imprez/zajęć przez 5 lat. X. Postanowienia końcowe: · Obowiązują przepisy PZ Triathlonu. · Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub napiszą oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. · Obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR Tychy, dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze Zawodów, · Uczestnik, jak i prawny opiekun uczestnika poprzez udział w imprezie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka. · Organizator zapewnia kwalifikowaną pomoc medyczną. · W sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny oraz organizator. · organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe oraz sprzęt sportowy pozostawiony poza miejscami do tego przeznaczonymi, · zawodnicy korzystają z własnego sprzętu, · wszyscy uczestnicy mają obowiązek używania kasków rowerowych. · Dodatkowe informacje: Dział Organizacji Imprez - tel. 32/661 16 89. · Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. Data ur………………………………………………… Miasto …………………………………………………. Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – XVIII Tyski Triathlon. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wizerunkowe (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. data ......................., czytelny podpis............................................. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. Data ur………………………………………………… Miasto …………………………………………………. Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – XVIII Tyski Triathlon. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wizerunkowe (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. data ......................., czytelny podpis............................................. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Zał. 2 KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. Data ur………………………………………………… Miasto …………………………………………………. Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna ………………………………………………………. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka. SYNA/CÓRKI* …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… Jako rodzic/opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* jest zdrowe i nie posiada wad wrodzonych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* startuje za naszą zgodą i na naszą odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – XVIII Tyski Triathlon. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie danych osobowych Syna/Córki* odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe i wizerunkowe Syna/Córki* (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka. data ......................., czytelny podpis rodzica/opiekuna............................................. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. Data ur………………………………………………… Miasto …………………………………………………. Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna ………………………………………………………. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka. SYNA/CÓRKI* …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… Jako rodzic/opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* jest zdrowe i nie posiada wad wrodzonych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* startuje za naszą zgodą i na naszą odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – XVIII Tyski Triathlon. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie danych osobowych Syna/Córki* odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe i wizerunkowe Syna/Córki* (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka. data ......................., czytelny podpis rodzica/opiekuna............................................. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Partneři:Beskydy-Visalaje,ubytování


Dotazy a připomínky prosím pište na adresu webmastera. Webmaster: Tomáš Matera